TECHNO | METRO | MODULAR

 

Techno:
handle-less doorsGround base units


From 8 to 15 cm
trestles

Metro:
doors with handleGround base units


From 8 to 15 cm
trestles

Modular:
bases on trestlesfrom 10 to 30 cm trestles
with Techno or Metro doors

TECHNO

TECHNO PENISOLA

TECHNO ISOLA

freccia su

METRO

METRO LINEARE

METRO PENISOLA

METRO ISOLA

freccia su

MODULAR

MODULAR TECHNO - METRO

freccia su

×

Log in